Současnost se stává dobou střetnutí staré průmyslové éry s obdobím nového typu. Lidstvo tak žije v období velkých změn, kdy nastupuje další z řady přeměn lidské společnosti.
 
Globalizace – jedná se o charakteristický rys současné etapy vývoje, který se prolíná do všech sfér života společnosti. Na jedné straně přináší větší dynamiku růstu, ale na druhé straně hrozí nebezpečí ztráty politické kontroly nad hospodářstvím.

internet
 

Základní trendy ovlivňující management –

·         Internacionalizace – znamená propojování národních ekonomik, ekonomických procesů, přes hranice států a kontinentů. Na všech světových trzích tak převažuje nabídka a existuje ostrý konkurenční boj.

·         Intelektualizace – jedná se o stále narůstající význam činností souvisejících s vysoce tvůrčí prací lidí. Dochází k zásadním strukturálním změnám ve smyslu odklonu od klasických materiálních výrob k rozvoji různých projekčních činností, vývoje nových technologií, rozvoje finančních operací.

·         Informatizace – vznikají nové způsoby propojení dodavatelů s odběrateli snižující dobu přenosu informací na minimum, což umožňuje zvýšit pružnost reakcí na změnu poptávky v případě nabídky.

·         Akcelerace – je dána rychlým tempem vědeckotechnického rozvoje způsobujícího rychlé zastarávání poznatků, strojů, zařízení, vznik a užívání nových materiálů, technologií, zavádění počítačů do všech oblastí podnikových činností.
·         Ekologizace – ekologická kritéria jsou v současnosti kladena na úroveň
kritérií ekonomických a někdy jsou jim i nadřazována. Jedná se např. o ozonovou díru, ukládání chemických a radioaktivních odpadů, oteplování planet.

média

·         Humanizace – lidské práce vedou k rozvoji lidské osobnosti, kdy je postupně překonávána přehnaná specializace a stále více se prosazují tendence ke komplexnější kvalifikaci.
·         Intenzifikace – úsilí, aby z každé jednotky zdrojů bylo získáno více efektů.