Ano, strategie řízení zaměstnanců, tedy lidských zdrojů je spojená s plánováním jejich rozvoje i zvyšováním kvalifikací pracovníků. Co je důvodem této činnosti? Vedoucí pracovníci, tedy manažeři si během praxe uvědomili, že možnost nahradit zaškoleného pracovníka je věc velmi složitá. Proto má personální marketing možnost snížit náklady na hledání a zaškolení nového zaměstnance. V neposlední řadě je zde na místě i konkurenční výhoda mít stálého kvalifikovaného zaměstnance. Ale co vlastně pojem lidské zdroje znamená, jak ho lze obecně vysvětlit. Aby mohl podnik fungovat, musí mít zdroje.Skupina řemeslníků A to finanční, materiálové, což jsou například zařízení, stroje, a zdroje lidské. Management podniku, tedy vedení, má hlavní úkol dbát o koordinaci těchto zdrojů. A jak se uvádí, právě lidské zdroje jsou tím nejhlavnějším. Laicky řečeno, firma má NC stroje, ale nemá vyškolené pracovníky k obsluze, proto nemůže brát zakázky. Ale co pracovní síla, není stejným pojmem jako lidské zdroje? Ne, pracovní síla je člověk, který je pouze vykonavatelem určité pracovní činnosti, a u člověka – lidského zdroje jsou již jeho vlastní rozhodnutí k vykonání pracovní činnosti, jedná se o jeho seberealizaci. lidské zdrojeSamotné řízení lidských zdrojů je spojené s neustálou investicí do zaměstnanců, to znamená vzdělávat je, rozvíjet je a přistupovat k nim jak k „rodinnému stříbru.“ Ano, manažeři by na ně myslet strategicky, dlouhodobě, neboť i ve vztahu ke konkurenci jsou, jak již bylo uvedeno, velkou firemní výhodou. Lidské zdroje jsoudůležité pro firmy, a proto je tedy potřebné do těchto zdrojů neustále investovat, do podmínek, které mají v práci, do uspokojování jejich požadavků a vždy pamatovat na spojení s podnikovou strategií. V rámci lidských zdrojů nelze opomenout již uvedené vzdělávání zaměstnanců, to bývá spojené s požadavky trhu.